top of page
Værsituasjoner i Norge og Nord-Europa

Her finner du en bakgrunn for å bedre forstå hvordan satellittinformasjon kan nyttes i forbindelse med analyse av en lavtrykksutvikling og ved dannelse av polare fronter...

Storm på vestkysten av Norge
 
 

Restene av Mitch nådde Vestlandet midt på dagen 9. november 1998. Vinden holdt seg sterk utover hele ettermiddagen før den ble svekket til kvelden....

Havet i bevegelse

Satellitter er viktige verktøy for rask overvåking av store havområder, kartlegge forandringer i strømmene og bidra til økte kunnskaper om havstrømmenes mønster...

Havis i Arktis

De arktiske havområdene er helt eller delvis dekket av sjøis i store deler av året. Studier av satellittdata de siste 20 årene viser at isen over Arktis har trukket seg tilbake over et område som er like stort som Frankrike...

Isbreer sett fra satellitt

Isbreer er spesielt fascinerende naturelementer både i høye fjell og polare områder. Breene er følsomme på klimaendringer. Jordobservasjon er en unik metode for å overvåke store eller utilgjengelige isbreer i verden...

Alger i havet

Planteplankton er små planter eller alger. Alger er mikroskopiske planter. De består av én eller noen få celler og lever i vann. Enkeltvis kan planteplankton bare sees i mikro-skop....

Oljeutslipp og satellitter

Det er anslått at bevisste og ulovlige utslipp til alle verdenshav av denne typen utgjør 3 millioner tonn per år. Uhell på boreplattformer og lekkasjer ved rørledninger mellom offshore-felter og fastlandet er også kilder til oljeforurensninger i havene.... 

Ozon-laget

I ozonhullet i Antarktis kan man i de verste tilfeller se totalozon ned i rundt 90-100 Dobson-enheter. Dette utgjør en reduksjon på ca. 70 prosent i forhold til det som var vanlig før ozonhullet dukket opp....

bottom of page