top of page
Havet i bevegelse

Satellitter er viktige verktøy for rask overvåking av store havområder, kartlegge forandringer i strømmene og bidra til økte kunnskaper om havstrømmenes mønster...

Havis i Arktis

De arktiske havområdene er helt eller delvis dekket av sjøis i store deler av året. Studier av satellittdata de siste 20 årene viser at isen over Arktis har trukket seg tilbake over et område som er like stort som Frankrike...

Isbreer sett fra satellitt

Isbreer er spesielt fascinerende naturelementer både i høye fjell og polare områder. Breene er følsomme på klimaendringer. Jordobservasjon er en unik metode for å overvåke store eller utilgjengelige isbreer i verden...

Oljeutslipp og satellitter

Det er anslått at bevisste og ulovlige utslipp til alle verdenshav av denne typen utgjør 3 millioner tonn per år. Uhell på boreplattformer og lekkasjer ved rørledninger mellom offshore-felter og fastlandet er også kilder til oljeforurensninger i havene.... 

Ozon-laget

I ozonhullet i Antarktis kan man i de verste tilfeller se totalozon ned i rundt 90-100 Dobson-enheter. Dette utgjør en reduksjon på ca. 70 prosent i forhold til det som var vanlig før ozonhullet dukket opp....

bottom of page